Наверх
Главная » АРМИЯ Карусов

Zkáza slovanů ze světové války — Уничтожение славян во время мировой войны. 1924

20 Сентябрь 2015 141 views Нет комментариев Опубликовал:
Оригинал взят у martin_prince в Zkáza slovanů ze světové války — Уничтожение славян в время мировой войны. 1924
Zkáza slovanů ze světové války.

růža | 27.05.2015

Souhrn 89 článků katolického kněze Rudolfa Vrby, 132 stránek vydáno nákladem autora v r. 1924, první necenzurované vydání.
http://www.narodnisjednoceni.cz/knihovna/Zkaza_Slovanu_Rudolf_Vrba.pdf
Pár výňatků:
— str. 22: Velkostatky v Rusku byly zničeny, šlechta a statkáři povražděni. V tomto vraždění statkářů brali činnou účast s rudými gardisty všichni mužíci. Ještě hůře jak s velkostatky je s ruským obchodnictvem, továrnictvem a obyvatelstvem větších měst. Všechno obyvatelstvo průmyslových měst a větších sídel ruských je z veliké části vyvražděno. Jsou tu z něho jen nepatrné zbytky. Kdo si zachránil život učinil tak, že se mu podařilo vykoupiti se u bolševického velitele.

Уничтожение славян в время мировой войны.

růža | 27.05.2015

Резюме 89 статей католического священника Рудольфа Врбы (Rudolf Vrba), 132 страниц,  тираж автора г. 1924, первое не-цензурованое издание.
http://www.narodnisjednoceni.cz/knihovna/Zkaza_Slovanu_Rudolf_Vrba.pdf
Несколько отрывок:
— стр. 22: Хозяйства (имение, усадбы) в России были уничтожены, дворянство и помещики были убити. В этом убийстве помещиков взяли активное участие с красными гвардистами все мужики ( сволоч). Еще хуже как с хозяствами, есть с российскими торговцами, фабрикантами и населением больших городов. Все население промышленных городов и больших населенных пунктов России, в большей части истреблено, уничтожено. Там осталичсь лишь незначительные остатки населения. Кто спас свою жизнь, сделал так что ему удалось свою жизнь у командира большевиков.

– str. 55: Když sdružené velmoci vzaly Německu osady, vzalo si Německo za náhradu celé Rusko. Na místo 3 miliony čtver. kilometrů osad má Německo nyní 22 milionů čtver. km. celého impéria ruského. To přece stojí za to. Smlouva německo-bolševická neznamená nic jiného, než úplné ovládání celého Ruska vládou v Berlíně. Jsou to dva spojenci. Lenin a Trocký byli do své vlády Berlínem dosazeni a bez Berlína by v Kremlu nebyli ani den. Rudé armády jsou komandovány a vedeny důstojníky a instruktory z Německa. Němci však se na to ovládání Ruska náležitě připravují. Překlady ruských spisovatelů do němčiny se dnes v celém Německu hromadně pořizují. Němci chtí vniknouti do ruské duše a seznati celé její nitro.
– стр. 55: Когда сопряженные державы отобрали Германии селения (колонии), Германия взяла себе взамен всю Россию. На место 3 миллионов квадр. километров поселении, у Германии сейчас 22 миллионов квадр. км. всей Империи Российской. И это всё стоит потерянных колоний Германии. Договор германо-большевистской, не означает ничего другого, кроме полного контроля всей России правительством в Берлине. Это два союзники. Ленин и Троцкий были в свое правительство Берлином поставлены и без Берлина бы в Кремле не были ни дня. Красные армии являются командированы и веденны офицерами и инструкторами из Германии (Немецка). Немцы, однако, на этот контроль России готовятся надлежащим образом . Переводы русских писателей на немецкий язык сегодня по всей Германии массово справуют. Немцы хотят вникнуть в русскую душу и узнать целые ее сердце.

— str.57: Bronsteinova armáda čítá nyní 2 a půl milionu mužů. V případě války bude tu 5 milionů ozbrojených mužů a 2 miliony ozbrojených žen.
— стр.57: Армия Бронштейна насчитывает теперь 2 и половину миллиона мужчин. В случае войны там будет 5 миллионов вооруженных мужчин и 2 миллионы вооруженных женщин.

– str.77: celé Rusko dáno na pospas židovským vrahům, v Kremlu dlí místo cara Žid Chaim Bronstein. Tento krvelačný násilník dal již přes 3 miliony poctivých Rusů inteligentů, šlechticů, obchodníků povražditi. Na toto strašné krvelačné divadlo, jakého svět dosud neviděl, dívají se státníci Anglie a Francie nečinně. Je to zločin, který na Rusku páchají státníci dohody, jest nejšerednějším nevděkem, jakého dějiny neznají. Židovská hrůzovláda v Moskvě jest podporována z Paříže i Londýna a hlavně z Nového Yorku. Tajná židovská světovláda s vrchním rabínem v Londýně v čele vládne nyní nad celým světem.
– стр.77: вся Россия  отдана на милость еврейским убийцом, в Кремле пребывает на место Цара еврей Хаим Бронштейн. Этот кровожадный насилник дал поубивать уже более 3 миллионов честных умных Россиян , дворян, купцов. На это страшноый кровожадный театр, какого мир еще не видел,  смотрят бездеятельно государственные деятели Англии и Франции (сложа руки). Это преступление, которое на Россию совершают государственные деятели соглашениями,и ето самая безобразная неблагодарность, которую история не знает. Еврейский террор  в Москве есть поддерживаемый из Парижа и Лондона и главным образом, из Нового-Йорка. Тайное еврейское мировое господство  с суперрабином в Лондоне, во главе, царит теперь над всем миром.

– str. 84: Německo mělo již před vypuknutím války v Rusku vše dobře připraveno a proto šlo do světové války s naprostou jistotou výhry, Hindenburg měl na carském dvoře dobrého spojence a na celé Rusi měl dobré spojence, organisované Židy, čítající 6 milionů, k tomu 2 miliony bohatých, na Rusku usedlých německých továrníků a statkářů.
– стр. 84: В Германии было уже до начала войны в России всё хорошо приготовлено, и потому шло в мировую войну с полной уверенностью выигрыш. У Хинденбурга было на царском дворе хорошего союзника и на всей Руси имел хорошие союзников — организованных  евреев, насчитывающих 6 миллионов, дальше на 2 миллиона богатых и в России поселившихся немецких фабрикантов и баринов.

— str. 86: Jisto jest, že Rusko ztratilo válkou a bolševickou revolucí nejméně 30 milionů lidí. Jakmile tedy bude vláda nad Ruskem uplatněna a nastanou klidné poměry, jest zřejmo, že Rusko bude potřebovat lidí, pracovních sil. Rusko je onou zaslíbenou zemí, kam snadno může 20 milionů Němců přesídlit a obsadit hlavně černou zem jižního Ruska. Vlastníci této země jsou z veliké části povražděni a na jejich místo mohou se zcela bez závady usaditi Němci. Tím by Rusko oživlo, zaplatilo by dluhy Francii, zbudovalo by si ohromnou industrii a stalo by se zásobárnou celého světa. Německá píle by zúrodnila Rusko, že by se stalo nejbohatším státem světa.
— стр. 86: Убеждено того, что Россия войной много потеряла и также большевистской революции, по крайней мере 30 миллионов человек. После того, как правительство будет над Россией применено и происходят мирные отношения, есть очевидно, что Россия будет нуждаться людей, рабочей силы. Россия является той землей обетованной, куда легко может 20 миллионов Немцев переехать и заселить, в основном черную земллю южной России. Владельцы этой земли из великой части убити и на их место могут полностью без глюков поселить Немцы. Тем падом бы Россия оживла, оплатила бы долги Франции, построила бы огромную индустрию и так бы была складом запасов всего мира. Немецкое усердие бы оплодотворило Россию, и она бы была самым богатым государством в мире.

Написано на старочешском языке. Прошу добровольцев отредактировать текст.  Спасибо. :))

Vypátral a sestavil: Růža
Překlad: Prince


Пометить материал как неуместный

Оценка информации

VN:F [1.9.22_1171]
Объективность
Актуальность
Полнота
Понятность
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Записи на схожие темы
Оригинал взят у martin_prince в 813 – 840 n. l. Lyon Francie neznámé létající bytosti a vzdušné lodě - незнакомое летающие существа 813 – 840 н.е. „Лион - Франция незнакомое летающие существа и воздушное корабле“Не может быть меньше всех сомнением о...
[14 Апр 2015 | Автор  ]
Рубрика Необыкновенное | Метки:
Оригинал взят у martin_prince в Zkáza slovanů ze světové války - Уничтожение славян в время мировой войны. 1924Zkáza slovanů ze světové války.růža | 27.05.2015Souhrn 89 článků katolického kněze Rudolfa Vrby, 132 stránek vydáno nákladem autora v r. 1924, první necenzurované vydání.http://www.narodnisjednoceni.cz/knihovna/Zkaza_Slovanu_Rudolf_Vrba.pdfPár...
[1 Июн 2015 | Автор  ]
Рубрика АРМИЯ Карусов | Метки:
Оригинал взят у martin_prince в Apokalypsa - Zjevení sv. Jana _ Апокалипсис - Откровение Иоанна БогословаTuto knihu Bible Svaté, jak je v současnosti nazývána, považuji za fragment, střípek z doby minulé, který se nám dochoval díky církvím, které si možná ani neuvědomily, jaké písemné...
[23 Апр 2015 | Автор  ]
Рубрика Необыкновенное | Метки:
Оригинал взят у martin_prince в Vodní pevnost OLOMOUC 2. část - Водная Крепость ОЛОМОУЦ 2. частьhttp://martin-prince.livejournal.com/22699.html   1.část   1.частьPojďme kousek za město, do batohu si vezměme svačinu a pití a tradáá, trochu výše, abychom z místa zvaného Svatý Kopeček měli celé město Olomouc a...
[24 Фев 2016 | Автор  ]
Рубрика Архитектура | Метки:
01 Штернберк — город в восточной Чехии в районе Оломоуц Оломоуцкого края. Город Штернберк находится в центре исторического региона Моравия. Население на 1 января 2015 года — 13 658 человекМатериал предоставил участник форума Мартин (сохранен авторский...
[13 Апр 2015 | Автор  ]
Рубрика АРМИЯ Карусов | Метки:
Les premières installations utilisent des piles. La première de ce type à Paris est réalisée pour des effets de lumière sur la scène de l’Opéra construit par l’architecte Garnier et inauguré officiellement en 1875. Le sous sol de l’Opéra abrite 360 piles Bunsen (piles à dépolarisant : Zinc amalgamé-acide sulfurique/charbon de cornue-acide nitrique)...
[21 Май 2015 | Автор  ]
Рубрика Технологии
Так ли это ? Проверим.Для начала откинем "древних" греков :kilsə (азер.) - kilise (тур.) = εκκλησία (греч.) - ekkli̱sía - ეკლესია (груз.) - eklesia = iglesia (исп.) - église (фр.) - церковьВопрос :"ПОЧЕМУ ГДЕ ТО ЦЕРКВИ НАЗВАНЫ НЕ ПО ГРЕЧЕСКИ ?"...
[13 Май 2015 | Автор  ]
Рубрика Гипотезы
Gravure extraite de S.-V. Grangent, C. Durand, S. Durant, Description des Monuments antiques du Midi de la France, dédiée au Roi, Paris, 1819"Амфитеатр" в старом Ниме выглядит как гадообразующее предприятие.Источник: bskamalov.livejournal.com
[12 Фев 2016 | Автор  ]
Рубрика Гипотезы
Оригинал взят у mila_hunguide в Будайский тоннель.Во всех будапештских путеводителях написано, что тоннель под Крепостным холмом в Буде построен Адамом Кларком, возглавлявшим строительство Цепного моста Сечени.Фото Марка Мерваи.Да что там путеводители,...
[13 Июн 2016 | Автор  ]
Стоит спросить у фрацузских традИСТЕРИКОВ за ВОДУ, так начинают кривляться :Au XIX éme siècle l'histoire d'eau  commence à la Villette: il ne s'agit plus d'utiliser les sources existantes mais d'amener de l'eau de l'Ourq à Paris. L'infatigable Riquet avait émis l'idée en 1520, elle fut ensuite reprise par...
[8 Фев 2016 | Автор  ]
Рубрика Гипотезы
Почитал   well_p   "Как зовут бога. Никак.У него нет имени."   http://well-p.livejournal.com/884058.html    ....Значение слова - Иисус. ....Т.е. Иисус Христос это буквально "спаситель помазанник" а если перевести литературно- Божий Спаситель или Спаситель...
[7 Янв 2017 | Автор  ]
Рубрика Гипотезы
Один хороший человек прислал мне эту картинку. Смотрим внимательно. Что не так? Не видите? Вот и я тоже не сразу разглядел…Это, якобы античная статуя, изображающая одну из девяти «двевнегреческих» муз Каллиопа, что значит «сладкоголосая»....
[2 Дек 2015 | Автор  ]
Вот некоториые данные.Из отчета начальника Управления по начальствующему составу РККА Наркомата Обороны СССР Е. А. Щаденко 15 мая 1940 г.Укомплектование армииТаким образом:1. В 1937 г. по политическим мотивам (арестованные, исключенные из ВКП(б) за связь...
[4 Окт 2014 | Автор  ]
"Либераст" Сергѣй Южаковъ - Большая энциклопедiя (20 томов из 20) 1900-1907күйелі (каз.) - 1) в саже; закопченныйcoal (англ.) - уголь, каменный уголь, уголекkiln (англ.) - обжигатькүйелену (каз.) - 1. гл. страд. 1) покрываться сажей; коптитьсяОпять 1001 китайская случайность...
[29 Июн 2015 | Автор  ]
Рубрика Гипотезы
COVERT SCIENCE-Eight beachcombers thought fame & fortune awaited them when they found a monstrous carcass washed ashore near Palermo, Italy, July 2,1989. “It was at least 100ft long, snake-like, & had a huge head & a wide mouth full of vicious, needle-like teeth.” Excitement turned sour when “military types showed up, confiscated our cameras & made us leave.” Later, no trace of it could be found, & nothing...
[4 Мар 2017 | Автор  ]
Рубрика Гипотезы
Ещё один файл.https://yadi.sk/i/3yPqgix_hPNQVНасобирала по теме: "Хронология". Файл большой, может открываться целую минуту. Всё зависит от мощности компьютера.Александра Римская 21.06.2015 г., 663 , Anno Domini. Xikrik to river NovogorСписок статей Сандры РимскойСайт Армия КарусовГруппа...
[22 Июн 2015 | Автор  ]
Рубрика АРМИЯ Карусов | Метки: ,
Чё за КОЛЮР ? Где МЕРИДИАНЫ солнцестояния или равноденствия ? А ведь КОЛюр мотивирован equal (англ.) - равный и присутствует в ЭКВА(л)ТОР (terra).МЕТЕОР ? Так это ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ искры, бог 4 разряда шалит с бенгальскими огнями.Источник: bskamalov.livejournal.com
[2 Ноя 2015 | Автор  ]
Рубрика Гипотезы
Если Земля "крутанулась" как это повлияло на прохождения Солнца через Зодиакальные созвездия? А что видно созведия сквозь Солнце ? Все с точностью до наоборот, человек видит ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ звезды :Потому очень странно смотрится :Февраль - şubat,...
[8 Май 2015 | Автор  ]
Райму́нд Лу́ллий (лат. Raymundus Lullius, исп. Lulio, кат. Ramon Llull; другие варианты написания на русском языке: Раймо́нд Луллий, Раймо́н Лу́ллий, Раймо́н Лулл, Рамо́н Льюль; ок. 1235, Пальма-де-Мальорка — 1315, Пальма-де-Мальорка) — каталанский миссионер, поэт,...
[9 Июл 2016 | Автор  ]
Магаданская область. Карта, герб и флаг.1. Магаданское образование.1.1 Магадан.1.2 Сокол1.3 Уптар2. Сусуманский район2.1 Беличан2.2. Мяунджа2.3. Нексикан2.4. Буркандья2.5. Большевик2.6. Широкий2.7....
[11 Сен 2016 | Автор  ]
The 18th Century bathroom at Vaux le Vicomte. Note the cane bathtub encasing the copper tub, the copper jug that has pours hot and cold water, the bidet and toilette.Painting of a scullery maid drawing water from a cistern.Такая ситема наверняка была каким нибудь ВОДОГРЕЕМ."Woman on a Bidet" attributed to François Boucher, 1760s. Probably, then as now, a form of personal hygiene more common...
[2 Фев 2016 | Автор  ]
Рубрика Гипотезы
Тот случай, когда комментарий к статье занимательней самой статьи.Пишет birbera :Одна из версий, хотя я эту Карту Мира, предположительно 1593 года с описанием уже выкладывала у Кадыкчанского:Изображено политическое мироустройство на начало 16...
[7 Фев 2016 | Автор  ]
Рубрика Гипотезы | Метки: , ,
Оригинал взят у alexandrafl в И Вологда тоже была занесенаАрхеологи обнаружили старинную лавку на месте бывшего кафе «Лукоморье» Любопытное открытие в области застройки исторической части Вологды было сделано на месте снесенного в 2016 году кафе...
[13 Окт 2016 | Автор  ]
Оригинал взят у pavelkol в Загадочный ресурс и закон расщепления МенделяПредупреждаю, начало немного сложное, но обратить внимание читателям на него нужно, чтобы понять ход моих мыслей. Но можно и не париться и просто посмотреть необычные картинки. ОтсюдаЖемчужинаЗакон...
[20 Ноя 2015 | Автор  ]
Даты сдвинуты вниз на 40 лет. Еврейско-немецкая оккупация России.416. E. M. ХИТРОВООколо (не позднее) 20 июня 1831 г. Из Царского Села в ПетербургMerci, Madame, pour la révolution de Mignet, je l’ai reçue par Novossiltzof. Est-il vrai que Тургенев nous quitte et cela si brusquement?Vous avez donc le choléra; ne...
[7 Дек 2015 | Автор  ]

Оставить комментарий

Войти с помощью: